مهلت ارسال مقالات
1401/06/16

پژوهشگر محترم تنها تا ساعت 24 امروز
20 شهریور
مهلت باقیست

تمدید شد (30 شهریورماه 1401)
- تنها تا پایان روز 20 شهریور فرصت دارید مقالات خود را به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایید.
- گواهی شرکت کنندگان غیر حضوری روز 21 شهریور از طریق پست پیشتاز به آدرس نویسنده مسئول ارسال میگردد.
- (درصورت تمدید زمان برگزاری همایش گواهی شرکت کنندگان در تاریخ فوق ارسال شده و این موضوع در تسریع ارسال گواهی مقالات خللی ایجاد نخواهد کرد)

Paydarconf-send-article